top of page
clinton-charter-township-maricopa-home-inspection-house-real-estate-model-house-f8c103eab4

Byggesøknad

 

  Kort forklart  

Byggesøknad

Når du skal bygge på boligen, eller på tomten din, kan det hende du må søke om tillatelse i din kommune før du starter. Om det du skal bygge er søknadspliktig kan du finne ut av i Plan-og bygningsloven §21-1. Tiltak som ikke er søknadspliktig kan du lese i Byggesaksforskriften §4-1.
 
En byggesøknad skal ofte inneholde målsatte tegning, beskrivelse og plassering av det du skal bygge. 
En byggesøknad kan oppleves som et voldsomt skjemavelde. For noen oppleves det å fylle ut byggesøknader som vanskelig i seg selv. For andre er det tiden og usikkerhet rundt krav i de enkelte kommuner som kan være utfordringen. 
Dersom du har søkt kommunen om byggetillatelse selv noen gang, har du kanskje opplevd at kommunen etterspør ytterligere dokumentasjon underveis, at praksis i de forskjellige kommunene eller hos de forskjellige saksbehandlerne ikke er lik, eller at kommunen er vanskelig å få i tale.
3d-computer-graphics-character-illustration-3d-villain-b1919e4967a39ee904e1e1d29f40e368.pn

  Litt mer om  

Byggesøknad

Skal du bygge noe på din eiendom, kreves det som regel en byggesøknad til kommunen. Byggeprosesser kan være kostbare og kompliserte, både for privatpersoner og næringsdrivende. For å oppnå et best mulig resultat, kan det derfor være gunstig med faglig bistand i forbindelse med byggesaken.I løpet av en byggeprosess vil man ofte møte hindringer av både offentlig- og privatrettslig karakter. Regelverket innenfor plan- og bygningsretten er stort, og til dels komplisert, og byr således på betydelige utfordringer. Vi bor også i et langstrakt land. Dette medfører en varierende praksis innen byggesaksbehandlingen.

handshake-clip-art-hands-shaking-picture-3ac4028f8284d56a27d235508b4c7961_edited.png

Ferdigattest og midlertidig brukstillatelse

Når arbeidet med bygget er avsluttet må man anmode om ferdigattest før man kan ta bygningen i bruk.
 
Dersom deler av arbeidet ikke er sluttført, men sikkerheten til beboerne og bygningen er ivaretatt, kan man be om midlertidig brukstillatelse.
 
Dersom en ansvarlig søker har håndtert byggesøknaden er det også de som skal sende anmodning om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse inn til kommunen.
Luksuriøst badekar

Søknadsplikt for våtrom

Med våtrom menes bad, dusjrom og vaskerom. Altså rom hvor vegger og gulv blir utsatt for vannsøl. Det er tekniske krav til hvordan et våtrom skal utformes.
 
Det finnes videre standarder, preaksepterte løsninger og anbefalinger man kan følge for å oppfylle de tekniske kravene.
 
Installering, endring eller reparasjon av våtrom i eksisterende bygg, innenfor en bruksenhet eller branncelle, er ikke søknadspliktig.
 
Det vil for eksempel si at dersom du ønsker å endre et rom i eneboligen din for å bygge et nytt bad, trenger du ikke søke om tillatelse for dette.
 
I nybygg og nytt tilbygg over 50 kvm er installering av våtrom derimot avhengig byggesøknad.
garage-house-building-shed-cottage-garage-ffbfe5af377525e75bb7b50325330740.png

En garasje som er unntatt søknadsplikt må være en enkelt frittstående bygning på en bebygd eiendom.

Bygget kan bare ha én etasje. Den kan altså ikke inneholde kjeller eller loft. Garasjen kan ikke brukes til beboelse, og heller ikke til overnatting uten byggesøknad.

 

Størrelsen kan være maksimalt 50 m2 BRA eller BYA. Gesimshøyden kan være maks 3,0 meter og mønehøyden kan være maks 4,0 meter fra gjennomsnittlig planert terreng.

 

Bygningen kan plasseres inntil 1 m fra nabogrense. Du trenger ikke

nabovarsle, men det anbefales å informere naboene om tiltaket.

Det er likevel slik at din eiendom kan ha egne bestemmelser som

gjelder foran det som er nevnt over.

Da gjelder ikke unntaket fra søknadsplikten.

 

Det er derfor viktig at du undersøker reguleringsplanen eller kommuneplanens bestemmelser for området der din eiendom ligger.

Garasjer som er unntatt søknadsplikt

Hvilken type søknad som skal brukes avhenger av garasjens størrelse og den faktiske bruken av rommene i bygget.
 
Dersom du ønsker å oppføre garasje som er over 70 kvm eller bygge garasje som inneholder rom for varig opphold må du bruke profesjonelle foretak for å søke, prosjektere og utføre tiltaket. Foretakene må søke kommunen om ansvarsrett. Det betyr at de må oppfylle visse kvalifikasjons- og systemkrav.
Bygger du derimot en garasje på under 70 kvm BRA eller BYA og uten rom for varig opphold, kan du som privatperson selv være ansvarlig for alle deler av tiltaket.
Plan- og bygningsloven har krav til hva en byggesøknad faktisk skal inneholde.
 
Tiltaket må også nabovarsles.

Garasjer som IKKE er unntatt søknadsplikt

Kommunens behandlingstid på byggesøknaden avhenger av flere forhold. Som hovedregel fins to tidsfrister: 3 uker og 12 uker.

  • Søknader som er 100% komplette, og som er i tråd med alle lover og bestemmelser, har en behandlingsfrist på 3 uker fra kommunen har mottatt byggesøknaden.

  • Søknader som ikke er komplette (enten pga mangler eller at enkelte aktører ikke er avklart), og som er i tråd med alle lover og bestemmelser, har en behandlingstid på 12 uker fra kommunen har mottatt søknaden. Dette gjelder også om byggesøknaden er avhengig av dispensasjon fra plan.

Behandlingstid byggesøknad

ER DU KLAR?

Bestill Byggesøknad

 Som byggmester og takstmenn har vi lang erfaring med utforming av byggesøknad.
Ta kontakt så kan vi hjelpe deg med nettopp din søknad.
bottom of page