top of page
målebånd.jpg

Arealoppmåling
Ny standard fra 01.01.2024

Nye standard for arealmåling 2024

Den nye standarden for arealmåling av bygninger, NS3940:2023, ble utgitt av Standard Norge den 1. november 2023. Alle bransjeaktører må i løpet av kort tid tilpasse seg denne nye arealstandarden.

Standarden NS3940: 2023 gjelder for areal- og volumberegning av alle typer bygninger. Standarden brukes blant annet ved planlegging og prosjektering, byggesaksbehandling, taksering/ tilstandsvurdering og forvaltning.

NS 3940: 2023 bidrar til samordnet og lik bruk av arealbegreper i hele BAE-næringen og tilrettelegger for bruk av BIM (bygningsinformasjonsmodellering) ved areal- og volumberegninger av bygninger.

For eiendomsmeglere er det viktig å merke seg at «Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling» er innarbeidet i selve arealstandarden, og derfor ikke vil fortsette som et eget dokument.

Begrepene P-rom og S-rom utgår

For oppmåling av boliger er det en endring som er særlig merkbar for eiendomsmeglere. Arealbegrepene P-rom og S-rom utgår. I stedet måles BRA fordelt på ulike kategorier. Denne endringen er forklart med arealoppsett og illustrasjoner i et felles informasjonsskriv som er utarbeidet av organisasjonene Norsk Takst, Huseierne, Forbrukerrådet, Eiendom Norge og Norges Eiendomsmeglerforbund. Denne er nedlastbar i PDF-format.

Der er det også informert om ikrafttredelse og overgangsregler.

Ved at arealkategoriene P-rom og S-rom fjernes, fjernes også en kilde til misforståelser om hva de ulike delene av boligene er godkjent til, ettersom målereglene og begrepet P-rom bare baseres på faktisk bruk, ikke hvilken bruk arealet er godkjent til.

Endingene i de nye arealreglene er i hovedsak disse

 

• Begrepene «P-Rom» og «S-Rom» skal ikke lenger benyttes.

• Boligens areal skal oppgis i BRA (bruksareal)

• BRA deles i underkategoriene BRA-i, BRA-e, BRA-b

• I tillegg opplyses det om åpent areal

• Ikke måleverdige arealer som skyldes skråtak eller lav himlingshøyde (ALH) kan opplyses som tilleggsinformasjon. Slike arealer skal ikke oppføres alene, men skal alltid opplyses sammen med korrekt målt BRA. BRA og ALH kan summeres, og utgjør boligens gulvareal (GUA).

Vil arealene i boligen nå være et annet?

 

Nei, du verken mister eller får areal, men sammenlignet med eventuelle tidligere arealmålinger kan det være en differanse som skyldes de nye reglene.

Vil dete kunne påvirke markedsprisen på boligen?

 

Nei, markedsprisen påvirkes av mange faktorer og dessuten er ikke arealet i boligen endret selv om reglene er endret

Slik skal arealet måles nå
BRA (bruksareal) deles opp i ulike kategorier

BRA-i

BRA-e

 

BRA-b

(internt bruksareal)

(eksternt bruksareal)

(innglasset balkong)

Er areal innenfor boenheten

Er arealet av alle rom utenfor boenheten(e) og som tilhører denne, slik som for eksempel boder.

Er areal av innglasset balkong, veranda eller altan når denne er tilknyttet boenheten.

bottom of page